S.S. GAZİANTEP KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ İHALE İLANI

08 Şubat 2019

 

S.S. GAZİANTEP KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

SANAYİ SİTESİ ATÖLYE İNŞAATI YAPILACAKTIR.

 

SANAYİ MAHALLESİ PREFABRİK-BETONARME İŞYERİ YAPIM İŞİ yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1-İdarenin

a) Adresi: SANAYİ MAHALLESİ ANAFARTALAR CADDESİ NO:12 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası : 03422351026 - 03422352197

c) Elektronik Posta Adresi: info@kusgetsanayisitesi.org

ç) İhale dokümanının görülebileceği adres : SANAYİ MAHALLESİ ANAFARTALAR CADDESİ NO:12 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İŞYERİ YAPIM İŞİ : 81 adet (İşyeri İnşaatı)

Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanından ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: SANAYİ MAHALLESİ

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 240 (ikiyüz kırk) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : S.S. Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi İdari Binası

b) Tarihi ve saati : 12/02/2019 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.4 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Şekli ve içeriği İdare tarafından İdari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Her türlü bina yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisi veya Mimardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1000 TL (Türk Lirası) karşılığı S.S. Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Muhasebe birimini adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar S.S. Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Teknik İşler servisine en geç 11/02/2019 Saat:12:00'a kadar elden teslim edilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Bu ihalede Sınır Değer Katsayısı uygulanmayacaktır.