GAZİANTEP VALİLİĞİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

09 Ocak 2020

 GAZİANTEP VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
(Milli Emlak Müdürlüğü)


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ İLANI

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

İMAR DURUMU

UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ

Gazizantep

Şahinbey

Bülbülzade

6176

1

1.462,49

Kreş Alanı

Kreş Alanı

Anaokulu 4 Derslik Konya/Özel 4D PROJE BEDELİ (Okul Binası Çevre Düzenleme ve KDV Dahil) 1.845.000,00 TL

                   

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR (Tablo : 2)

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

Yüzölçümü (m2)

Hazine Yüzölçümü (m2)

CİNSİ

İMAR DURUMU

TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ (TL)

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

-

663

2.800,00

2.800,00

Tarla

Küçük Sanayi Alanı ve Yol

1.120.000,00

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

-

971

3.100,00

3.100,00

Tarla

Küçük Sanayi Alanı ve Yol

1.240.000,00

1- Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 29/01/2020 tarihinde saat 14:00 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü Makam Odasında toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.
2- Tablo 2 de belirtilen taşınmazların tahmini bedeli olan toplam 2.360.000,00 TL üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu oluşan bedel ile 1.845.000,00 TL inşaat maliyeti arasında Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini (veya İdari Şartnamedeki usulle) müteakip sözleşme düzenlenecektir.
3- Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gündür.
4- Devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri, okul binalarının yapım işlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabullerin yapılmasından sonra gerçekleştirilecektir. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin geçici kabulden önce yapılmasının talep edilmesi halinde, şartnamedeki hükümler uyarınca yükleniciye devri yapılabilecektir.
5- Geçici teminat bedeli 354.000,00 TL dir. (Üçyüz elli dört bin TL)
6- İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (beşyüz TL)
7- İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
8- Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

 

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b) Geçici teminat olan 354.000,00 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) ,
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiyede adres beyanı,
e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
En geç  ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

*Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
*İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
*İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden görülebilir. İLAN olunur